Polska Unia Kredytowa – Polish Credit Union – UK Ltd (PCU-UK) została uruchomiona i już przyjmuje pierwszych członków. Jest to pierwsza tego typu polska organizacja finansowa w Zjednoczonym Królestwie. Warto przypomnieć kilka faktów, które zapoczątkowały jej powstanie.

Inicjatorem pomysłu był SKOK (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe) z Polski, który pod koniec 2010 r., działając przez europosła Ryszarda Czarneckiego, zainteresował nim Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STP).

Pomysł założenia polskiej unii kredytowej zbiegał się z tym, że wielu rodaków przybyło do UK w poszukiwaniu pracy. Wiktor Moszczyński ze Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii szacował, że w 2008 r. było nas w UK około 800 tys. Gazeta „The Observer” podawała w kwietniu 2014, że 3 lata po spisie z 2011 r. szacuje się liczbę Polaków przebywających w UK na 579 tys.

Niektórzy rodacy chcieli rozpocząć własną działalność gospodarczą i barierą dla realizacji tych planów był brak pieniędzy na zakup narzędzi, wynajęcie pomieszczenia na działalność czy na uzupełniające wykształcenie, w szczególności w zakresie BHP, ale nie tylko.

STP przez kontakty z przybyszami z Polski szukającymi rady, jak rozpocząć zawodowe życie w UK, było świadome tej sytuacji i dlatego podjęło wyzwanie stworzenia dla rodaków instutucji finansowej, która mogłaby udzielić im wsparcia.

Problem polagał na tym, że aby uzyskać akredytację na działalność finansową w UK, a więc w naszym przypadku utworzyć unię kredytową, należało przede wszystkim wykazać, że oprócz narodowości istnieje coś dodatkowego, co łączy jej przyszłych członków, a najlepiej aby istniała organizacja, wokół której skupiają się ludzie, których łączy coś wspólnego, czyli tzw. bond.

STP jest jedną z najstarszych organizacji zrzeszających techników oraz sympatyków techniki, powstało bowiem we wrześniu 1940 r. Stowarzyszenie mimo upływu lat jest ciągle bardzo aktywne, co manifestuje się szeroką gamą inicjatyw podejmowanych dla dobra członków oraz sympatyków. Aby stworzyć szerszą platformę przynależności do STP, utworzono specjalną kategorię członka wspomagającego. Czytelników zainteresowanych szczegółami działalności STP odsyłamy do witryny internetowej
www.stpuk.org.

POCZĄTEK ORGANIZOWANIA SIĘ

Po nawiązaniu kontaktu z Instytutem Polskim Akcji Katolickiej w Anglii i Walii, który również popierał pomysł utworzenia polskiej unii kredytowej, stworzono warunki, w których można było zacząć działać. Powstała grupa założycielska, do której przyłączyło się 21 osób. Z tego grona wyłoniła się grupa robocza przygotowująca złożenie wniosku o rejestrację do regulatora rynku finansowego w UK, którym wówczas, w 2011 r., było Financial Services Authority (FSA).

SKOK udzielił poparcia przez zorganizowanie szkolenia dla członków grupy inicjatywnej. Szkolenie to, które trwało prawie dwa lata, przeprowadzili doświadczeni członkowie ABCUL (Association of British Credit Unions Ltd). ABCUL jednoczy ponad 400 unii kredytowych w UK.

Pod koniec 2012 r. złożyliśmy do FSA wniosek o rejestrację Polish Credit Union – UK Ltd (PCU-UK). Minęło kilka miesięcy i rozpatrzenie wniosku przedłużało się, gdyż w kwietniu 2013 nastąpiła zmiana w przepisach finansowych. Zamiast FSA powstały dwie organizacje regulujące rynek finansowy w UK: PRA i FCA. Ich wymagania wprowadziły nowe, ostrzejsze kryteria autoryzacji.

Prudential Regulation Authority (PRA) jest częścią Bank of England i jest odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru nad działalnością banków, towarzystw budowalnych, unii kredytowych, firmą ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Takich instytucji jest w UK około 1700. Celem działania PRA jest promowanie bezpieczeństwa i solidności operacji finansowych, jak również zapewnienie klientom kompensacji na wypadek niepowodzenia instytucji finansowej.

Financial Conduct Authority (FCA) utworzone w tym samym czasie co PRA działa niezależnie od rządu brytyjskiego, regulując funkcjonowanie firm na rynku finansowym i zapewniając jego spójność. W swoich działaniach koncentruje się na wprowadzaniu przepisów odnośnie do produktów oferowanych przez detaliczne i korporacyjne instytucje finansowe potencjalnym klientom.

Posiada władzę nie tylko w zakresie definiowania podstawowych norm, jakie powinny spełniać różne produkty finansowe oferowane przez instytucje fiansowe, ale również w zakresie kontroli tych organizacji oraz ich metod działania. Dla przykładu jeśli kontrolerzy FCA odkryją, że oferta produktu finansowego jest fałszywa i wprowadza w błąd potencjalnego klienta, mogą zatrzymać jego promocję i usunąć go z rynku.

Regulatorzy po dokonaniu analizy wniosku, przeprowadzeniu przeglądu gotowości do działania oraz uzyskaniu zapewnienia pomocy finansowej dla PCU-UK od SKOK-u na rozpoczęcie działalności w postaci długoterminowej pożyczki podjęło 7 grudnia 2013 decyzję przyznającą PCU-UK certyfikat (nr 754C) na rozpoczęcie działalności.

PCU-UK, będąc objęte kontrolą PRA i FCA, gwarantuje ochronę wkładów swoich członków w ramach Financial Services Compensation Scheme na tym samym poziomie co wkłady bankowe. Obecnie wkłady członkowskie są objęte kompensacją do £85,000, a wypłaty w przypadku bankructwa unii nie zajmą więcej niż 7 dni.

OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI

Oficjalne otwarcie działalności PCU-UK miało miejsce w styczniu 2014 r. Na uroczystość tę przybyli wszyscy ważni dla powstania tej instytucji przedstawiciele organizacji finansowych oraz sprzyjający tej inicjatywie przedstawiciele zarówno starszej generacji Polaków, jak i ostatnio przybyłej do UK fali młodych rodaków. Konferencję prasową, jaka się z tej okazji odbyła, uświetnili swoją obecnością Karolina Kaczorowska – żona ostatniego prezydenta II RP na wychodźstwie, Witold Sobków – Jego Ekselencja Ambasador RP w UK, ks. dr Władysław Wyszowadzki – proboszcz z Balham (Londyn), wicerektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Ryszard Czarnecki – MEP, inicjator PCU-UK, Grzegorz Bierecki – senator RP oraz prezydent Światowej Rady Związków Kredytowych (World Council of Credit Unions – WOCCU), Mark Lyonette – prezydent ABCUL, Bogdan Chmielewski – prezydent Polskiej Unii Kredytowej w USA i Grzegorz Buczkowski – prezes dwóch towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce (TUW-SKOK i TU SKOK Życie SA) oraz członek Rady Dyrektorów powołanej w Brukseli międzynarodowej organizacji AMICE, zrzeszającej ponad 200 podmiotów ubezpieczeniowych na całym świecie.

Prezes Buczkowski powiedział przy tej uroczystej okazji: „Jesteśmy podekscytowani możliwościami, jakie pojawiają się dla licznej i dynamicznej grupy Polaków w UK w związku z utworzeniem PCU-UK. Jesteśmy również dumni, że stało się to z naszą pomocą, i gotowi jesteśmy dzielić się naszym doświadczeniem z grupą inicjatywną – ludźmi związanymi z STP oraz Polską Misją Katolicką. Jestem przekonany, że PCU-UK stanie się ważnym elementem Polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii”.

ORGANIZACJA

PCU-UK jest prowadzona przez społeczny zarząd w postaci Rady Dyrektorów. To 14-osobowe ciało wyłoniło się z grupy ludzi przygotowujących rejestrację PCU-UK. Do niedawna Radzie przewodził Ryszard Czarnecki, MEP. W maju 2014 został ponownie wybrany do Parlamentu Europejskiego, a później powołano go na wiceprzewodniczącego tego parlamentu. W obliczu tych obowiązków w czerwcu br. nastąpiła zmiana na pozycji Przewodniczącego Rady Dyrektorów i obecnie funkcję tę piastuje Zenon Handzel – prezes Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii i Walii.

Rada Dyrektorów zatrudnia pracowników biura, w tym generalnego menedżera, którym jest Krzysztof Ruszczyński – były prezes STP. Jest on odpowiedzialny za codzienne funkcjonowanie biura, obsługę klientów i realizację dyrektyw oraz wytycznych w odniesieniu do polityki finansowej i społecznej kasy. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Rady Dyrektorów i spełnia funkcję kontrolną wobec działalności PCU-UK w imieniu jej członków. Jej przewodniczącą jest Katarzyna Jabrocka, która wraz z pozostałymi trzema członkami tej komisji pracuje społecznie.

Co roku zwoływane jest Walne Zebranie Członków. Na równych prawach, niezależnych od wysokości wkładów oszczędnościowych i w ramach Statutu (PCU UK RULES authorised by FCA) posiadają oni czynne i bierne prawo wyborcze i mogą wybierać skład Zarządu Kasy – Radę Dyrektorów i Komisję Rewizyjną. Podczas Walnego Zebrania podejmują również decyzję o wysokości dywidendy wypłacanej członkom.

CEL DZIAŁANIA

Polska Unia Kredytowa to nic innego jak spółdzielcza kasa zapomogowo-kredytowa. Żeby korzystać z jej usług, trzeba najpierw zostać jej członkiem i otworzyć konto. Członkowie naszej kasy są jednocześnie jej właścicielami i klientami. Nasza kasa powstała, aby dać naszym członkom możliwość odnoszenia korzyści płynących z pożyczania pieniędzy zgromadzonych w wyniku oszczędności oraz tych, które uzyskaliśmy w wyniku długotrwałej pożyczki od SKOK-u w Polsce. Jest to korzystna pożyczka, jej spłata bowiem rozpocznie się dopiero za 4 lata.

PCU-UK nie jest nastawiona na zysk, co oznacza, że odsetki, które wpłyną od udzielonych pożyczek, wrócą w postaci dywidendy wypłacanej członkom proporcjonalnie do ich oszczędności. Nasze pożyczki dostępne są wyłącznie dla naszych członków, którzy oszczędzają z nami co najmniej 3 miesiące.

Oprocentowanie naszych pożyczek zaczyna się już od 0,75% miesięcznie (9,6% APR), a jedynie te o bardzo krótkim czasie spłaty oprocentowane są wyżej.

W PCU-UK odsetki naliczane są wyłącznie od pozostałej do spłaty kwoty pożyczki, a nie od całej sumy. Dzięki temu im więcej pożyczkobiorca spłaca, tym mniejsze są miesięczne odsetki. Członkowie mogą spłacić pożyczkę wcześniej, niż zakłada plan, bez ponoszenia dodatkowej opłaty, lub przechodzić na nowe pożyczki.

Staramy się pomagać członkom znajdującym się w różnych sytuacjach życiowych i po ocenie ich zdolności do spłaty proponujemy pożyczkę przygotowaną specjalnie dla nich.

Szczególny nacisk kładziemy na zapewnienie dostępu do usług finansowych osobom o niskich dochodach, które często bywają lekceważone przez banki komercyjne.

Operacje finansowe wykonywać można przez internet oraz w oddziale PCU-UK. Dokonywanie wpłat gotówkowych na konto oszczędnościowe ułatwiają karty PayPoint, a karta kredytowa Visa doładowywana z konta ułatwia dokonywanie płatności. Każdy rachunek oszczędnościowy wzbogacony jest o ubezpieczenie na życie.

………………………………………………..
REKLAMA
MASZ FIRMĘ, ALE NIE MASZ JESZCZE STRONY INTERNETOWEJ?
– SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ! KOSZT – TYLKO 350 FUNTÓW
………………………………………..

Jak dołączyć?

Aby otrzymać propozycję otwarcia rachunku w Polskiej Unii Kredytowej,

Skontaktuj się  i wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie
www.polishcu.co.uk,
lub osobiście pod adresem

Polish Credit Union UK Ltd
Office No. 50, Level 7, Westgate House, London W5 1YY

email: admin@polishcu.co.uk
phone: +44(0)208 742 6425
mobile: +44(0)7919 910060
polishcu.co.uk

Źródło | Cooltura

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *