Konkurs! – Zgarnij kasę na zakupy!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym przez Open Magazyn. W konkursie do wygrania są pieniądze. Pieniądze na zakupy w dowolnym sklepie! Zgarnij kasę! To takie proste!

Rozpoczynamy serię konkursów, w których do zgarnięcia będą pieniądze – pieniądze na zakupy w dowolnym sklepie, bowiem kasa będzie przelewana na Wasze konto bankowe.

I Edycja konkursu rozpoczyna się 24.09.2018, o godzinie 08.00, a do wygrania jest 20/30/50 funtów na zakupy. Jako organizator chcielibyśmy, aby konkurs rozrósł się do zabawy cyklicznej, w której wygrane będą coraz, coraz większe. Niewykluczone, że nagrody będą również rzeczowe. W tym celu zapraszamy sponsorów chętnych do za sponsorowania nagród. Zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją.

Tymczasem

W I Edycji konkursu zasady są proste:

1. Koszyk o wartości £50
2. Koszyk o wartości £30
3. Koszyk o wartości £20

Aby zgarnąć koszyk wystarczy zadzwonić i podać jedno hasło:

1. Sałata
2. Kapusta
3. Marchewka

Jakie sumy kryją się pod hasłami wie tylko redakcja 🙂 Zapewniamy dobrą zabawę! 🙂 No, poważnie też będzie 😉
Spośród osób, które do nas zadzwonią, podadzą hasło i odpowiedzą na jedno bardzo proste pytanie rozlosujemy nasze koszyki! Nie zwlekaj i zgarnij koszyk! To takie proste! O wynikach Naszej zabawy poinformujemy na Fanpage’u Open Magazyn.pl, a także indywidualnie każdego ze zwycięzców i uczestników. Aby zgarnąć koszyk zadzwoń do:

Damian: 07376 113696
Małgorzata: 07376 110214
(Nie pobieramy dodatkowej opłaty za połączenie.
Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora)

Dzwonić można do 10.10.2018!
Kto zdobędzie kapustę, kto sałatę, a kto marchewkę? To okaże się 14 października!
POWODZENIA! 🙂

REGULAMIN KONKURSU

CZYTAJ W ZAKŁADCE „REGULAMIN”

REGULAMIN

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Konkursu pod nazwą: „Konkurs – Zgarnij kasę na zakupy!”
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się z Regulaminem
3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do otrzymania Nagrody.
4. Organizatorem Konkursu jest firma Interactive Publishing House w Szkocji, wydawca magazynu informacyjnego Open Magazyn.pl, www.openmagazyn.pl
5. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) Czas trwania Konkursu – okres wskazany
2) Konkurs – „Konkurs – Zgarnij kasę na zakupy!”
3) Organizator – podmiot wskazany
4) Regulamin – niniejszy regulamin;
5) Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca ukończone 16 lat i zgodę na udział w Konkursie opiekuna prawnego, zamieszkała na terytorium Wielkiej Brytanii, która nie jest pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora albo członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora;

§ 2
Miejsce i czas trwania Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzany w Serwisie Organizatora www.openmagazyn.pl.
2. Konkurs jest przeprowadzany od dnia, 24.09.2018 r. od godziny 08:00 rano, do środy, 10.10.2018 r. (włącznie) do godziny 22:00.
3. W Konkursie telefony będą odbierane od godziny 08.00 do 22.00
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w niedzielę, 14.10.2018 r., na Fanpage’u Open Magazyn.pl a także poinformujemy indywidualnie każdego ze zwycięzców. Pozostałych uczestników Konkursu o wynikach poinformujemy po upływie daty końca konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bez podania przyczyn.

§ 3
Zasady przeprowadzenia Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien zadzwonić i podać jedno hasło: Sałata, Kapusta, Marchewka oraz udzielić odpowiedzi na jedno bardzo proste pytanie.
2. Przystąpienie do Konkursu następuje w momencie wykonania telefonu do organizatora.
3. Każdy z Uczestników, poprzez przystąpienie do Konkursu, tj. dokonanie zgłoszenia polegającego na zadzwonieniu do organizatora, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz oświadcza, że spełnia warunki określone Regulaminem. Ponadto warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest świadomość, iż organizator w celu konkursowym i marketingowym, będzie mógł przetwarzać dane osobowe. Treść zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzania Konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach Konkursu. Przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest firma Interactive Publishing House w Szkocji, wydawca Open Magazyn.pl. Równocześnie posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne , jednak konieczne do realizacji celów , w jakim zostały zebrane.”
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie, jeżeli Uczestnik naruszy warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie.

§ 4 Zwycięzcy Konkursu i nagrody

1. Zwycięzcami konkursu zostaną trzy osoby, które zostaną wylosowane przez redakcję.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w niedzielę, 14.10.2018 r., na Fanpage’u Open Magazyn.pl a także poinformujemy indywidualnie każdego ze zwycięzców. Pozostałych uczestników Konkursu o wynikach poinformujemy po upływie daty końca konkursu.
3. Nagrodami są: przelew na konto bankowe uczestnika sumy pieniędzy o wartości 50 lub 30 lub 20 funtów.
4. Zwycięzca Konkursu o możliwości i formie odbioru nagrody zostanie powiadomiony drogą telefoniczną.
5. Brak wysłania potwierdzenia konta bankowego, najdalej tydzień po zakończeniu konkursu jest równoznaczny z rezygnacją osoby uprawnionej z prawa do otrzymania nagród i wygaśnięciem tego prawa.
6. W przypadku wygaśnięcia prawa do otrzymania nagrody, pozostaje ona w dyspozycji Fundatora nagród.

§ 5
Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, Organizator informuje , iż administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe Uczestników:
a) imię i nazwisko,
c) numer telefonu
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane, w celu związanym z realizacją wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród i jego rozliczenia, w celu komunikacji z Uczestnikami.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania, jak i wystąpienia z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz z żądaniem przeniesienia danych, a także odwołania zgody w dowolnym momencie.
7. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem ip.openmagazyn@gmail.com
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępnione organom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 6
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pod adres redakcji ip.openmagazyn@gmail.com (wraz z uzasadnieniem)
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji.
4. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w §6 ust. 1 powyżej, nie będą rozpatrywane.
5. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest grą losową
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w Serwisie przez cały okres trwania Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, telefonu, konta lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację, a tym samym uniemożliwiających odebranie nagrody. Próba wysłania wiadomości z informacją o odebraniu nagrody jest wykonywana maksymalnie. 3 razy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czynniki uniemożliwiające jej dostarczenie (blokowanie poczty, telefonu, przepełniona skrzynka itp.).
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.

… bo Życie i Zdrowie jest najważniejsze!

Posiadasz ubezpieczenie? Spotkajmy się i porozmawiajmy o dodatkowych niezbędnych zabezpieczeniach. Zadzwoń!

» Zawał to nie jest wypadek.
» Wylew to nie jest wypadek.
» Rak to nie jest wypadek.
» Jeśli położysz się spać a rano nie obudzisz się to również nie będzie to wypadek.
» Ile jest takich przypadków, gdzie śmierć nie będzie wynikiem wypadku?
Ubezpiecz swoje życie w odpowiedni i skuteczny sposób.

» Co 2 minuty ktoś w Wielkiej Brytanii słyszy diagnozę „nowotwór”.
» Każdego dnia u 5 dzieci w UK diagnozowany jest rak.
» Niemal 100 osób dziennie doznaje wylewu krwi do mózgu.
» Co 3 minuty jedna osoba umiera na zawał.
Ubezpiecz się w razie choroby krytycznej na blisko 100 najpoważniejszych przypadków, w tym dzieci do 25.000 za darmo!

» Myślałeś, co się wydarzy, gdy rozchorujesz się i stracisz dochód?
» Co zrobisz, jeśli nie będziesz w stanie pracować i zarabiać pieniędzy?
» Kto opłaci Twoje rachunki za gaz, prąd, mieszkanie i żywność? Pracodawca?
Ubezpiecz się w razie utraty dochodu i zabezpiecz swoje lub rodziny finanse w razie choroby. Nie możemy uchronić się przed chorobami, ale możemy zabezpieczyć finansowo siebie i nasze rodziny na wypadek krytycznej choroby. Możemy zapewnić sobie finanse na leczenie za granicą i pomoc najlepszych lekarzy na świecie, a naszej rodzinie – zabezpieczyć przyszłość.

Dlaczego warto zrobić to już dziś? Bo jutro może być za późno… Oferujemy darmowe konsultacje i pomoc w doborze najkorzystniejszego zabezpieczenia dla Ciebie i Twoich najbliższych. Rozmowa z nami nic Cię nie kosztuje. Wiedza może okazać się bezcenna. Spotkajmy się i porozmawiajmy o tym, co jest najważniejsze.

» UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
» UBEZPIECZENIE OD CHORÓB KRYTYCZNYCH
» UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODU
» UBEZPIECZENIE SAMOCHODU
» UBEZPIECZENIE FIRMY

ZADZWOŃ!
Małgorzata Bilińska
Tel: 0737 6110 214
Damian Biliński
Tel: 0737 6113 696
www.profittree.co.uk

DZIEŃ ZA DNIEM – NAJNOWSZE INFORMACJE

Brexit może nastąpić później

Szef MSZ Wielkiej Brytanii Jeremy Hunt powiedział, że ze względu na piętrzące się problemy, Wielka Brytania może potrzebować "dodatkowego czasu", aby sfinalizować przyjęcie przepisów dotyczących Brexitu - informuje BBC.
4 lutego 2019/Autor OPEN MAGAZYN

Wszystko, co chciałybyście wiedzieć o powiększaniu piersi

Jak mówi przysłowie, małe jest piękne. Choć w większości przypadków rzeczywiście tak jest, to jednocześnie słowa te nie zawsze są tak do końca prawdą.
4 lutego 2019/Autor OPEN MAGAZYN

Cud natury czy in vitro?

Rodzicielstwo nie zna granic. Przekonała się o tym Polka, Beata Bienias z mężem, którzy po kilkuletnim zmaganiu się z in vitro zostali rodzicami trojaczków. Dwoje dzieci zostało jednak poczęte naturalnie.
4 lutego 2019/Autor OPEN MAGAZYN

Brytyjczycy najgorszymi pasażerami samolotów

Z danych Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu lotniczego wynika, że Brytyjczycy zachowują się w samolotach najgorzej. Mieszkańcy Wysp najczęściej wdają się w awantury, piją alkohol i palą papierosy na pokładzie.
25 stycznia 2019/Autor OPEN MAGAZYN

Jesteś Polką? To pewnie sprzątasz?

Większość z nas ma maturę, nie mówiąc już o wyższym wykształceniu. Dlaczego więc godzimy się pracować poniżej naszych możliwości? Czemu nie jesteśmy ambitne i nie sięgamy po coś lepszego niż sprzątanie?
25 stycznia 2019/Autor OPEN MAGAZYN

Jak seks wpływa na zdrowie?

Seks to ważna część życia każdego człowieka. Seks to fizyczna przyjemność oraz bliskość z drugą osobą.Ale nie tylko... Seks ma także korzystny wpływ na nasze zdrowie. Udane życie seksualne niweluje nadmiar stresu, poprawia ogólny nastrój, dotlenia organizm i usprawnia krążenie krwi. Same korzyści dla naszego zdrowia.
25 stycznia 2019/Autor OPEN MAGAZYN

„Oddajcie nam naszych ludzi” – premier Morawiecki odleciał

"Mamy najniższy poziom bezrobocia, wzrost gospodarczy w wysokości 5,5 proc. PKB - jeden z najwyższych w UE, mam więc nadzieję, że do Polski wróci wielu, wielu Polaków"
24 stycznia 2019/Autor OPEN MAGAZYN

Anglicy kupują „brexit box” zestaw na wypadek pustych półek w sklepach

Brexit box, który kosztuje 295 funtów (ponad 1400 zł), można kupić za pośrednictwem sklepu internetowego Emergency Food Storage. „Ten brexit box to świetny początek, aby pomóc ci przezwyciężyć obawy o brak jedzenia w sklepach po brexicie” – czytamy w opisie produktu.
19 stycznia 2019/Autor OPEN MAGAZYN

Brexit: Parlament odrzucił umowę. Co teraz będzie? Jest kilka scenariuszy

Premier Theresa May zaliczyła kompletną – choć przewidywaną – wpadkę. Jest to gigantyczna porażka. W historii brytyjskiego parlamentaryzmu nie notowana. Umowy ws. brexitu w takiej formie nie chcą brytyjscy posłowie. To już wiemy. Ale co będzie dalej?
16 stycznia 2019/Autor OPEN MAGAZYN

Umowa ws. Brexitu odrzucona. Wielka porażka premier May

Brytyjska Izba Gmin zagłosowała dzisiaj wieczorem przeciwko proponowanemu przez rząd Theresy May projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciwko propozycji zagłosowało 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia (większość 230 głosów).
15 stycznia 2019/Autor OPEN MAGAZYN

Polak z Londynu przyznał się do popełnienia przestępstw związanych z terroryzmem

Jeden z plakatów umieszczonych w internecie sugerował, że księcia Harry'ego należy zastrzelić za "zdradę rasy", wskazując, że zdecydował się na małżeństwo z mającą afroamerykańskie korzenie aktorką Meghan Markle.
22 grudnia 2018/Autor OPEN MAGAZYN

Fact-checking na Facebooku w rozsypce

System weryfikacji informacji (tzw. fact-checkingu) na Facebooku, który miał działać we współpracy z dziennikarzami, jest w rozsypce. Sami dziennikarze są rozczarowani rzeczywistością współpracy z koncernem i chcą jej zakończenia - podał dziennik 'The Guardian'.
21 grudnia 2018/Autor OPEN MAGAZYN

Brexit: biznes na wyspach z przerażeniem obserwuje polityków

Przedstawiciele czołowych brytyjskich organizacji biznesowych skrytykowali działania polityków ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, oznajmiając, że 'z przerażeniem obserwują, jak skupiają się oni na partyjnych dysputach, a nie praktycznych czynnościach'.
21 grudnia 2018/Autor OPEN MAGAZYN

Kevin sam w domu…Ponad 20 lat starszy. Zobaczcie najnowszą reklamę!

W sieci pojawiła się nowa reklama Google, w której wystąpił sam Kevin, tylko ponad 20 lat starszy. Spot został nagrany w domu, w którym rozgrywała się akcja filmu „Kevin sam w domu”.
21 grudnia 2018/Autor OPEN MAGAZYN

Theresa May mówi publicznie o sytuacji Polaków po brexicie

"Chcemy chronić prawa obywateli polskich w przypadku również brexitu, wyjścia z Unii Europejskiej w postaci brexitu, bez porozumienia. Chcemy podkreślić naszą gościnność i chęć pozostawienia Polaków w Wielkiej Brytanii.
20 grudnia 2018/Autor OPEN MAGAZYN

Unia Europejska zakaże używania plastikowych sztućców i słomek

Parlament Europejski wraz z państwami członkowskimi debatowali dzisiaj na temat ochrony środowiska. Nowe przepisy uregulują ograniczenie liczby plastikowych odpadów, które finalnie trafiają do mórz. W krajach Unii Europejskiej zabronione będzie używanie słomek, patyczków higienicznych, czy też plastikowych talerzy i sztućców.
19 grudnia 2018/Autor OPEN MAGAZYN

Brytyjska armia utworzy „bataliony brexitu”

Brytyjski rząd zdecydował właśnie o wzmożeniu przygotowań na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia w sprawie warunków opuszczenia Wspólnoty. Ma zostać m.in. utworzony liczący 3,5 tys. żołnierzy „Batalion Brexitu”.
19 grudnia 2018/Autor OPEN MAGAZYN

Strach siedzieć w brytyjskich więzieniach

Brytyjskie więzienia nie są w stanie powstrzymać rekordowej skali przemocy, samobójstw, samookaleczeń i przyjmowania narkotyków. We wszystkich tych przypadkach jest tam coraz gorzej – poinformował główny inspektor więziennictwa.
17 grudnia 2018/Autor OPEN MAGAZYN

Do Wielkiej Brytanii po brexicie będą wpuszczane tylko osoby wykwalifikowane

Osoby z tzw. średnimi kwalifikacjami (ze średnim wykształceniem, bez specjalizacji) będą mogły pracować w Wielkiej Brytanii tylko, jeśli będą w docelowej pracy zarabiać minimum 30 tysięcy funtów rocznie. Przewiduje się dla nich okres próbny, w jakim będą sprawdzane ich zarobki.
17 grudnia 2018/Autor OPEN MAGAZYN

Tusk i Juncker ponownie wykluczają renegocjację umowy z UK

Szef RE Donald Tusk poinformował po unijnym szczycie, że wyklucza jakiekolwiek otwarcie na nowo negocjacji ws. umowy rozwodowej UE z Wielką Brytanią. Zdaniem szefa KE Jean-Claude'a Junckera, UE i Londyn powinny szybko rozpocząć negocjacje umowy o przyszłych relacjach.
15 grudnia 2018/Autor OPEN MAGAZYN

Brexit – Drugie referendum?

Do tej pory o drugim referendum mówiła zasadniczo opozycja oraz grupy społeczne o nie walczące. Teraz sytuacja się zmieniła. Mówią o nim nawet ministrowie rządu Theresy May.
15 grudnia 2018/Autor OPEN MAGAZYN

Brytyjski generał zaleca szybkie przygotowanie armii do III wojny światowej

Należy jak najszybciej odejść od doktryny wiecznego pokoju i przygotować się na wojnę – powiedział generał Sir Nick Carter. Szef sztabu obrony w Royal United Service podkreślił, że Rosja i Chiny są obecnie największym zagrożeniem dla świata.
14 grudnia 2018/Autor OPEN MAGAZYN

Święta wpędzają w długi!

Ostatni miesiąc roku to wyjątkowo trudny czas dla finansów Polaków. Święta Bożego Narodzenia, prezenty, przygotowania do sylwestra czy sezonowe wyprzedaże sprawiają, że części osób trudno jest dopiąć domowy budżet. Mają problemy ze spłatą kredytów, pożyczek czy bieżących rachunków.
14 grudnia 2018/Autor OPEN MAGAZYN

Tabletki antykoncepcyjne obniżają libido?

Antykoncepcja hormonalna, choć jest jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania ciąży, może powodować również wystąpienie skutków ubocznych. Do jednych z najbardziej uciążliwych dla kobiet należy spadek popędu seksualnego.
14 grudnia 2018/Autor OPEN MAGAZYN

Brytyjczycy za wjazd do krajów UE będą musieli zapłacić?

Jedną z konsekwencji Brexitu będzie to, że Brytyjczycy, którzy bardzo chętnie do tej pory odwiedzali Kraje Unii będą musieli zapłacić 7 euro za możliwość wjazdu.
14 grudnia 2018/Autor OPEN MAGAZYN

Czy dzisiaj zostanie odwołana premier Theresa May?!

48 posłów Partii Konserwatywnej złożyło wnioski o odwołanie ze stanowiska przywódcy partii Theresy May.
12 grudnia 2018/Autor OPEN MAGAZYN

© Open Magazyn.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Całość jak i żadna część utworów na OPEN MAGAZYN.PL, nie może być rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez zgody Redakcji. Wobec osób łamiących prawo, podjęte zostaną wszelkie działania prawne celem dochodzenia roszczeń finansowych.